Salgs- og leveringsbetingelser 

1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Silkeborg Blik ApS og en hvilken som helst køber i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer medmindre andet er skriftlig aftalt.

1.2. Eventuelle fravigelser, kan alene ske ved Silkeborg Blik ApS skriftlige accept.

1.3. Silkeborg Blik ApS er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Aftaleindgåelse / Tilbudsgivning

2.1. Afgivne tilbud er gældende i 14 dage fra afgivelsesdagen.

2.2. Afgivne tilbud kan dog ændres, eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for Silkeborg Bliks ApS ændrer sig væsentligt, herunder ændringer i Silkeborg Blik ApS indkøbspriser på materialer, jævnfør punkt 3.2.

2.3. Som følge af evt. Pandemi eks. COVID-19 og dennes udvikling, samt indflydelse på leveringer, fra skriver Silkeborg Bliks ApS sig ethvert ansvar vedrørende forsinkelser af leverancer grundet COVID-19 el. lignende. Enhver køber fraskriver sig retten til at udstede bod grundet forsinkelser, såfremt Silkeborg Blik ApS kan dokumentere at forsinkelser skyldes eksterne faktorer, herunder leverance forsinkelser fra leverandører til Silkeborg Blik ApS.

2.4. Alle vores tilbud indeholder et stk. opstarts møde / gennemgang af pladsen, på op til 1 times varighed, hvorefter Arbejdet koordineres pr. telefon eller med folkene på pladsen. Ønskes yderlige gennemgang og detalje/løsnings gennemgang, afregnes som tillægspris efter sats 600 kr.- + moms pr. påbegyndt time.

2.5. Ved Alle opgaver med en varighed over to arbejdsdag, skal Silkeborg Blik ApS have adgang til toilet og spise plads, alternativt, forbeholder vi os retten til opstilling af Toilet faciliteter, på købers Regning.

2.6. Ved Accept af tilbud, gives samtidig tilladelse til at Silkeborg Blik ApS må bruge billede af udført arbejde i deres markedsføring, på div. Sociale medier samt stemnings billeder fra pladsen. Vi oplyser ikke om lokation eller adresse med mindre andet er aftalt.

3. Priser og levering

3.1. Medmindre andet er anført, er alle priser eksklusiv moms.

3.2. Silkeborg Blik ApS forbeholder sig retten til at ændre priser, såfremt der inden levering pålægges Silkeborg Blik ApS nye eller forøgede omkostninger bl.a. som følge af ændringer ift. skriftligt afgivet tilbud/aftale, toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandører.

3.3 Benytter Silkeborg Blik ApS sig af retten til at ændre priser jf. punkt 3.2., kan køber via skriftlig aftale annullere købet, så længe dette meddeles Silkeborg Blik ApS skriftligt inden montage eller levering.

 

4. Special producerede emner

4.1 Ønsker køber at annullere et allerede godkendt tilbud (en ordre) indeholdende special producerede emner eller special fremskaffede varer, forbeholder Silkeborg Blik ApS sig retten til at fakturerer påbegyndt arbejde, samt udgifterne til allerede producere eller bestilte special emner tiltænkt det enkelte tilbud.

 

5. Betalingsbetingelser

5.1. Betaling skal senest være Silkeborg Blik ApS i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato.

5.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregnes morarenter af det skyldige beløb med 3 % pr. påbegyndt måned.

5.3. Ved opgaver større end 10.000 kr. eks. Moms. Betales aconto beløb på 40 % ved påbegyndelse af arbejdet.

5.4. Vi forbeholder os retten til mellem fakturering/aconto fakturering, ved alle typer af opgaver, store som små.

5.5 Silkeborg Blik ApS forbeholder sig til enhver tid, og ubetinget ejendomsretten til leverede produktion/produkter indtil endelig betaling er sket. Herunder også ifm. en evt. konkurs situation hos køber.

 

6. Mangler og reklamation

6.1. Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på synlige fejl. Reklamation herover skal ske inden 8 dage fra levering. I modsat fald er køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.

6.2. Silkeborg Blik ApS forpligter sig til inden for en periode på 24 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe leverancer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker kun i forbindelse med mangelfuld fremstilling udført af Silkeborg Blik ApS, og Silkeborg Blik ApS kan ikke stilles til ansvar for underlæggende/tilstødende konstruktioner udført af tredje part

6.3. Alt reparations arbejder der fortages af Silkeborg Blik ApS er uden garanti, medmindre andet er aftalt. Der vil ved alle opgaver blive faktureret for min. 1 times arbejde.